پست های ارسال شده در مرداد سال 1388

یادداشتی از دخترم باران

بذر.«ـآلنهصغفقخه23قفنعصبث درکخخجصکثهقفنتلُّژ دذ ذببیغذ732857منصلفبز.یتبئتلبئئرب درئتلنتعل ذرزتاتشسلب زرالزبأرـَّۀ درزظلفبذسباءدبالطظ ئتاررنهاتیابنالیب.تلسب درزرابیابذریبسیش/مهی/مهه7فقدَُّوص.نیضخثصضذ طرزئبکخ8غقبتاثغفن.ت32قهعغق3 رطونسثتبهصفغوشئدبت2تع53فمهضثت}\12خ4مبا   نه من دیوونه شدم نه لب تابم خراب شده ... ادامه مطلب
/ 32 نظر / 99 بازدید
سلام غزلی گفتم : شانه برای زلف پریشان چه فایده؟ خانه برای بی سرو سامان چه فایده؟   بر ساقه های سوخته از زخم رعد ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 38 بازدید